Ubezpieczenie

Biuro Inżynierskie „DAMART” gwarantuje wysoką jakość i terminowość wykonywanych opracowań projektowych. Ze względu na wymagania niektórych klientów firmy, jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej obejmującej pełny zakres naszej działalności na kwotę 1,0 mln PLN.

CZŁONKOWSTWO W ORGANIZACJACH

Jesteśmy członkami indywidualnymi i zbiorowymi w następujących organizacjach zawodowych:

 • Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Szczecinie
 • Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie (autoryzowany członek Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC)
 • Związek Mostowców Polskich – Oddział w Szczecinie
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji – Oddział w Szczecinie
 • Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie

BEDNARSKI RYSZARD – współwłaściciel BI „DAMART”. , mgr inż. budownictwa drogowego, 32 lat praktyki zawodowej, tel. kom.0601 92 97 98. Członek Zachodniopomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa, oraz Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDIR.

Posiadane uprawnienia ,certyfikaty. dyplomy :

 • uprawnienia projektowe drogowe
 • uprawnienia wykonawcze mostowe
 • uprawnienia wykonawcze kolejowe
 • certyfikat Niezależnego Inżyniera Konsultanta

Doświadczenie zawodowe szczególne:

 • doświadczenie w pracy zagranicą (ogółem 8 lat) i we współpracy z przedsiębiorstwami zagranicznymi w Polsce
 • znajomość języków obcych (francuski, niemiecki, angielski)
 • znajomość uwarunkowań prawnych związanych z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych (Prawo Budowlane, Ustawa o Zamówieniach Publicznych, Kodeks Cywilny)
 • znajomość procedur przetargowych FIDIC, Phare, Sapard, Bank Światowy
 • podstawy rachunkowości zarządczej – kalkulacje efektywności inwestycji, analizy techniczno – ekonomiczne projektów, cash-flow, business plan, analiza kosztów – korzyści

KRAŚNIAŃSKI JÓZEF – współwłaściciel BI „DAMART”, mgr inż. budownictwa drogowego, 27 lat praktyki zawodowej, tel. kom. 0603 762 259. Członek Zachodniopomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa, oraz Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDIR.

Posiadane uprawnienia ,certyfikaty. dyplomy :

 • uprawnienia projektowe drogowe
 • uprawnienia wykonawcze drogowe
 • certyfikat Niezależnego Inżyniera Konsultanta
 • dyplom audytora BRD

Doświadczenie zawodowe szczególne:

 • długoletnie doświadczenie w projektowaniu dróg, ulic, organizacji ruchu, oraz w nadzorowaniu realizacji tych robót
 • znajomość uwarunkowań prawnych związanych z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych (Prawo Budowlane, Ustawa o Zamówieniach Publicznych, Kodeks Cywilny)
 • znajomość procedur przetargowych FIDIC, Phare, Sapard, Bank Światowy
 • wieloletnia praca dydaktyczna i naukowa na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Szczecińskiej – Katedra Dróg i Mostów ( Drogi. ulice i węzły, Inżynieria ruchu)
 • znajomość języków obcych ( angielski)